Преглед на файлове

infra/main.tf: Always trigger deployment of static files upon apply

article-mikrotik-hap-ac-openwrt
Collin J. Doering преди 1 година
родител
ревизия
d9fc946d33
Подписан от: rekahsoft GPG ключ ID: 7B4DEB93212B3022
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. +4
    -0
      infra/main.tf

+ 4
- 0
infra/main.tf Целия файл

@ -387,6 +387,10 @@ resource "aws_cloudfront_distribution" "cdn_redirect" {
}
resource "null_resource" "deploy_app" {
triggers = {
always = uuid()
}
provisioner "local-exec" {
interpreter = ["bash", "-c"]
command = <<SCRIPT


Зареждане…
Отказ
Запис