POC setup and deployment of a kubernetes cluster for use as a personal compute platform
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Collin J. Doering e76b43b314
Initial implementation of DO k8s cluster deployment
1 rok temu
.gitignore Initial commit 1 rok temu
README.md Initial implementation of DO k8s cluster deployment 1 rok temu
default.tfvars Initial implementation of DO k8s cluster deployment 1 rok temu
main.tf Initial implementation of DO k8s cluster deployment 1 rok temu
outputs.tf Initial implementation of DO k8s cluster deployment 1 rok temu
variables.tf Initial implementation of DO k8s cluster deployment 1 rok temu

README.md

Terraform DigitalOcean POC

This is a proof of concept for deploying a kubernetes cluster on DigitalOcean that can be used as my personal compute platform.

Set DigitialOcean Token for use by terraform provider

export DIGITALOCEAN_TOKEN="$(yq -r '."access-token"' ~/.config/doctl/config.yaml)"

Deploy

terraform init
terraform plan --var-file=default.tfvars --out out.plan
terraform apply out.plan

Note: Currently no remote state is used for this project